Slovenski English

Legislatíva spojená s poľovnou kynológiou

- Vyňatok zákona č. 274/2009

 

- Vyňatok vyhlášky č. 344/2009

 

Zoznam skúšok na získanie poľovnej upotrebiteľnosti

 

- Počet a používanie PUP podľa výmery poľovného revíru a druhu chovanej a lovenej zveri

 

- Význam poľovne upotrebiteľných psov

 

- Druhy skúšok poľovných psov

 

Vyňatok zákona č. 274/2009

 

Zákon číslo 274 zo 16. júna 2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Čl. I. - Základné ustanovenia:

 

§ 1 - Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje

a) podmienky zachovania druhovej pestrosti a zdravých populácií voľne žijúcej zveri a jej prirodzených biotopov,

b) uznávanie, zmeny a využitie poľovných revírov,

c) poľovnícke hospodárenie, plánovanie a dokumentáciu,

d) ochranu poľovníctva a zveri, starostlivosť o zver, zlepšovanie životných podmienok zveri a pôsobnosť poľovníckej stráže,

e) vznik, registráciu a zánik poľovníckej organizácie,

f) organizáciu, postavenie a pôsobnosť Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len „komora“),

g) podmienky na lov a zužitkovanie zveri,

h) náhradu škody spôsobenej poľovníctvom, zverou a na zveri,

i) pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku poľovníctva a štátny dozor v poľovníctve,

j) zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na tie jedince raticovej zveri, ktoré sú chované vo farmových chovoch a ktoré sú považované za hospodárske zvieratá.

 

§ 2 - Vymedzenie základných pojmov

h) poľovne upotrebiteľným psom pes uznaného poľovného plemena s preukazom o pôvode, ktorý úspešne absolvoval skúšku poľovnej upotrebiteľnosti,

 

§ 19 - Poľovnícky hospodár

(10) Poľovnícky hospodár je oprávnený

e) vyžadovať v poľovnom revíri od osôb vykonávajúcich lov zveri včasné dohľadanie postrieľanej zveri pri použití poľovne upotrebiteľných psov,

 

§26 - Povinnosti užívateľa poľovného revíru

o) používať pri ochrane zveri a love zveri poľovne upotrebiteľných psov.

 

§ 55 - Lov zveri

(9) Husi a kačice možno loviť aj na ťahu najskôr hodinu pred východom slnka a najneskôr hodinu po západe slnka za použitia najmenej jedného poľovne upotrebiteľného psa na každých aj začínajúcich troch strelcov.

 

§ 58 - Lov zveri na spoločnej poľovačke

(1) Spoločnou poľovačkou je poľovačka schválená príslušným obvodným lesným úradom za účasti najmenej troch strelcov a potrebného počtu poľovne upotrebiteľných psov.

(6) Malú zver a kuroptu horskú možno loviť len na spoločnej poľovačke okrem lovu pomocou poľovných dravcov a lovu na účely výcviku a skúšok poľovných psov. V oplotených viniciach, záhradách, ovocných sadoch, ovocinárskych škôlkach a lesných škôlkach možno zajaca poľného a králika divého loviť aj individuálne počas celého roka na základe povolenia obvodného lesného úradu a povolenia na lov (§ 53 ods. 6).

(8) Pri spoločnej poľovačke na malú zver, kačice a husi musia byť na vyhľadávanie, dohľadávanie a prinášanie ulovenej zveri prítomné na prvých troch strelcov jeden a na ďalších aj začatých päť strelcov ďalší poľovne upotrebiteľný pes. Pri spoločnej poľovačke na diviačiu zver musí byť na durenie a dohľadávanie diviačej zveri prítomný na prvých päť strelcov jeden a na každých aj začatých desať strelcov ďalší poľovne upotrebiteľný pes.

 

§ 59 - Povinnosti vedúceho spoločnej poľovačky a jej účastníkov

(2) Vedúci spoločnej poľovačky riadi spoločnú poľovačku a zodpovedá za jej organizáciu a bezpečný priebeh. Pred začatím spoločnej poľovačky je povinný

e) vykonať kontrolu preukazov poľovných psov prítomných na poľovačke a na jej základe upraviť počet strelcov tak, aby zodpovedal určenému počtu poľovne upotrebiteľných psov na poľovačke.

(4) Vedúci spoločnej poľovačky je povinný počas spoločnej poľovačky alebo po skončení spoločnej poľovačky alebo najneskôr v nasledujúci deň zabezpečiť za pomoci poľovne upotrebiteľného psa dohľadávku postrelenej zveri. Na dohľadávke sa môžu zúčastniť len osoby určené užívateľom poľovného revíru. Pre dohľadávku, ak sa uskutoční nasledujúci deň, sa vystaví povolenie ako na spoločnú poľovačku. Na dohľadávke možno dostreľovať len poranenú zver; dohľadávka nesmie mať charakter novej poľovačky.

(6) Ak došlo počas spoločnej poľovačky k usmrteniu poľovníckeho psa alebo k poškodeniu veci, je vedúci spoločnej poľovačky povinný poľovačku zastaviť a zaistiť dôkazy, spísať o udalosti záznam a bezodkladne ju oznámiť obvodnému lesnému úradu.

 

§ 63 - Dohľadávanie a nájdenie zveri

(2) Pri dohľadávaní zveri, ak nemôže zver sám alebo s pomocou iných osôb dohľadať, je povinný použiť na dohľadávanie poľovne upotrebiteľného psa.

 

§ 65 - Zakázané spôsoby lovu a iné zákazy

b) používať psa na durenie raticovej zveri okrem durenia tejto zveri poľovnými psami pri dohľadávaní postrieľanej zveri a durenia diviačej zveri, ak sa durí poľovnými psami, ktoré majú skúšku na durenie zveri.

 

§ 74 - Obvodný lesný úrad

n) povoľuje v čase ochrany zveri mimoriadny lov chorej alebo poranenej zveri a lov zveri na účely výcviku a skúšok poľovných psov alebo poľovných dravcov podľa § 56 ods. 4.

 

 

Vyňatok vyhlášky č. 344/2009

 

Vyhláška číslo 344 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 10. augusta 2009 ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 82 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Poľovne upotrebiteľné psy
§ 73


(1) V záujme zabezpečenia riadneho poľovníckeho hospodárenia, lovu zveri, dohľadania postrieľanej zveri, zamedzenia znehodnotenia diviny, záchrany zveri a vajec v čase zberu poľnohospodárskych plodín a živelných udalostí a ochrany zveri proti predátorom sa ustanovujú druhy skúšok na získanie kvalifikácie poľovnej upotrebiteľnosti psov, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 35.

(2) Na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti preukazuje pes vlastnosti a schopnosti pracovať pri užívaní poľovného revíru.

(3) Skúšok poľovnej upotrebiteľnosti sa môžu zúčastniť len psy plemien uvedených v prílohe č. 35a. Psy jednotlivých plemien môžu získať poľovnú upotrebiteľnosť len na skúškach uvedených v prílohe č. 35a pri príslušnom plemene.

(4) Výcvik, skúšky a iné kynologické podujatia sa neposudzujú ako užívanie poľovného revíru.

(5) Pri jednotlivých druhoch skúšok podľa skupín plemien sa postupuje podľa skúšobných poriadkov pre skúšky
a) stavačov, 
b) malých plemien, 
c) farbiarov, 
d) duričov, 
e) brlohárov, 
f) prinášačov - retrievrov. 

(6) Skúšobné poriadky pre skúšky jednotlivých skupín plemien vydá komora.

(7) Výkony psov na skúškach hodnotia kvalifikovaní rozhodcovia vymenovaní a delegovaní komorou.

 

§ 74

Poľovne upotrebiteľné psy vo vlastníctve zahraničných majiteľov sa môžu používať pri užívaní poľovných revírov, ak sú zapísané v plemenných knihách uznaných FCI a absolvovali predpísané druhy skúšok poľovnej upotrebiteľnosti, o čom predloží vodič psa príslušný doklad.

§ 75

(1) Užívateľ poľovného revíru vedie evidenciu poľovných a poľovne upotrebiteľných psov vo svojom vlastníctve a vlastníctve svojich zamestnancov alebo členov alebo zmluvne zabezpečených psov..

(2) Zoznam psov poľovných plemien, ktoré možno použiť na lov a dohľadávanie zveri a druhy odborných skúšok na účely poľovnej upotrebiteľnosti jednotlivých plemien podľa § 66 ods. 4 zákona je uvedený v prílohe č. 35a.

(3) Potrebný počet poľovne upotrebiteľných psov je uvedený v prílohe č. 35b.

(4) Užívateľ poľovného revíru vedie evidenciu poľovných psov a poľovne upotrebiteľných psov podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 16, ktorú predkladá okresnému úradu na účely štátneho dozoru a obvodnej poľovníckej komore na účely výkonu kontroly.

 

 

Príloha č. 35 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.

 

 

Zoznam skúšok na získanie poľovnej upotrebiteľnosti

 

 

1. Poľovnú upotrebiteľnosť na lov a dohľadávanie jednotlivých druhov zveri získavajú psy na skúškach, a to na dohľadávanie:

 

a) malej zveri (zajac, bažant)

 

1. stavače, ak úspešne absolvovali jesenné (JSS), lesné (LSS) alebo všestranné skúšky stavačov (VSS),

 

2. teriéry, jazvečíky, sliediče a duriče, ak úspešne absolvovali jesenné (JSMP) alebo všestranné skúšky pre malé plemená (VSMP), a retrievery, ak úspešne absolvovali skúšky retrieverov z prinášania malej zveri,

 

b) malej zveri (divá kačica)

 

stavače, teriéry, jazvečíky, sliediče, retrievery a duriče, ktoré úspešne absolvovali jesenné skúšky (JSS/JSMP) alebo špeciálne skúšky z vodnej práce (VP), alebo všestranné skúšky (VSS/VSMP), a retrievery, ak úspešne absolvovali skúšky retrieverov z prinášania malej zveri (SRPMP),

 

c) srnčej zveri

 

1. stavače, ktoré úspešne absolvovali farbiarske skúšky stavačov (FSS) alebo lesné skúšky stavačov (LSS), alebo všestranné skúšky stavačov (VSS),

 

2. teriéry, jazvečíky, sliediče alebo duriče, ktoré úspešne absolvovali farbiarske skúšky malých plemien (FSMP) alebo lesné skúšky malých plemien (LSMP), alebo  všestranné skúšky malých plemien (VSMP),

 

3. farbiare, ktoré úspešne absolvovali farbiarske skúšky malých plemien (FSMP) alebo lesné skúšky malých plemien (LSMP), alebo individuálne hlavné skúšky farbiarov (IHF),

 

d) diviačej zveri

 

1. duriče, teriéry, jazvečíky a sliediče, ktoré úspešne absolvovali skúšky duričov (SD) alebo farbiarske skúšky duričov (FD),

 

2. farbiare, ktoré úspešne absolvovali farbiarske skúšky duričov (FD) alebo individuálne hlavné skúšky farbiarov (IHF),

 

e) jelenej, muflonej a danielej zveri

 

farbiare alebo slovenské kopovy, alebo jazvečíkovité duriče, alebo štajerské duriče po absolvovaní predbežných skúšok farbiarov (PF).

 

2. Farbiare po úspešnom absolvovaní individuálnych hlavných skúšok farbiarov (IHF) získavajú kvalifikáciu poľovnej upotrebiteľnosti na dohľadávanie všetkých druhov raticovej zveri.

 

3. Poľovnú upotrebiteľnosť na lov predátorov môžu získať jazvečíky a teriéry, ktoré úspešne absolvujú skúšky v brlohárení (BL).

 

 

 

            Súčasťou prílohy č. 35 k vyhláške 344/2009 Z.z je aj zoznam plemien poľovných psov, a skúšky na ktorých sa môžu zúčastniť pre získanie poľovnej upotrebiteľnosti. Tento zoznam nájdete v prílohe.

 

Príloha č. 35b k vyhláške č. 344/2009 Z.z.

POČET A POUŽÍVANIE POĽOVNE UPOTREBITEĽNÝCH PSOV PODĽA VÝMERY POĽOVNÉHO REVÍRU A DRUHU CHOVANEJ A LOVENEJ ZVERIPri výkone práva poľovníctva sa môžu používať len poľovne upotrebiteľné psy uvedené v zozname psov poľovných plemien, ktoré môžu absolvovať skúšky poľovnej upotrebiteľnosti s preukazom o pôvode.1.Počet poľovne upotrebiteľných psov v poľovných revíroch je dostatočný, ak . 
a) v poľovných revíroch s malou zverou na každých i začínajúcich 1 000 ha je jeden stavač 
a na každých i začínajúcich 2 000 ha jeden jazvečík, teriér, sliedič, retriever alebo durič, 
b) v zmiešaných revíroch, v ktorých prevláda malá zver, na každých i začínajúcich 1 500 ha jeden stavač a na každých i začínajúcich 2 000 ha jeden jazvečík, teriér, sliedič, retriever alebo durič, 
c)v zmiešaných revíroch, v ktorých prevláda raticová zver, na každých i začínajúcich 2 500 ha jeden stavač a jeden jazvečík alebo teriér, sliedič, retriever alebo durič, 
d)v lesných revíroch, v ktorých je raticová zver, na každých i začínajúcich 4 000 ha jeden farbiar, slovenský kopov, jazvečíkovitý durič alebo štajerský durič s absolvovanými predbežnými skúškami farbiarov a jeden jazvečík, teriér, sliedič alebo durič, 
e)vo všetkých revíroch bez zreteľa na výmeru jeden brlohár na lov líšok na účely tlmenia besnoty.

2.V poľovných revíroch, v ktorých sa neplánuje lov malej zveri, nemusia byť k dispozícii poľovne upotrebiteľné stavače.

3.V poľovných revíroch, v ktorých sa loví raticová zver, treba zabezpečiť na dohľadávanie:
a)srnčej zveri na každých i začínajúcich 3 000 ha jedného psa, ktorý skúškami preukázal schopnosť dohľadať srnčiu zver, 
b)diviačej zveri na každých i začínajúcich 3 000 ha jedného psa, ktorý skúškami preukázal schopnosť dohľadať diviačiu zver, 
c)jelenej, danielej alebo muflonej zveri na každých i začínajúcich 4 000 ha jedného poľovne upotrebiteľného farbiara, slovenského kopova, jazvečíkovitého duriča alebo štajerského duriča s absolvovanými predbežnými skúškami farbiarov.

4.Počty poľovne upotrebiteľných psov podľa bodu 3 písm. a) až c) treba zabezpečiť na výmeru poľovných pozemkov, na ktorých sa lov príslušného druhu raticovej zveri plánuje.

5.Na spoločných poľovačkách na diviačiu zver sa na durenie môžu používať iba psy s absolvovanými skúškami duričov a psy vo výcviku pripravujúce sa na skúšky duričov. Predpísaný minimálny počet psov na spoločnej poľovačke musí mať absolvované skúšky duričov.

6.Ak užívateľ poľovného revíru alebo jeho členovia nevlastnia dostatočný počet poľovne upotrebiteľných psov, je možné ich zabezpečiť zmluvou. 

7.Poľovnú upotrebiteľnosť na lov a dohľadávanie jednotlivých druhov zveri získavajú psy na skúškach, a to:

a)malej zveri (zajac, bažant)
- stavače, ak úspešne absolvovali jesenné, lesné alebo všestranné skúšky stavačov, 
- teriéry, jazvečíky, sliediče, retrievre a duriče, ak úspešne absolvovali jesenné alebo všestranné skúšky pre malé plemená a retrievre, 

b)kačice divej, chochlačky sivej a chochlačky vrkočatej, husi divej, husi siatinnej a husi bieločelej:
- stavače, teriéry, jazvečíky, sliediče, retrievre a duriče, ktoré úspešne absolvovali jesenné skúšky alebo špeciálne skúšky z vodnej práce alebo všestranné skúšky, 

c)srnčej zveri
- stavače, ktoré úspešne absolvovali farbiarske alebo lesné alebo všestranné skúšky stavačov, 
- teriéry, jazvečíky, sliediče, retrievre alebo duriče, ktoré úspešne absolvovali farbiarske alebo lesné, alebo všestranné skúšky malých plemien alebo retrievrov, 
- farbiare, ktoré úspešne absolvovali farbiarske alebo lesné skúšky malých plemien alebo individuálne hlavné skúšky farbiarov, 

d)diviačej zveri
- duriče, teriéry, jazvečíky a sliediče, ktoré úspešne absolvovali skúšky duričov alebo farbiarske skúšky duričov, 
- farbiare, ktoré úspešne absolvovali farbiarske skúšky duričov alebo individuálne hlavné skúšky farbiarov, 

e)jelenej, muflónej a danielej zveri
- len farbiare, slovenské kopovy, jazvečíkovité duriče alebo štajerské duriče po absolvovaní predbežných skúšok farbiarov".

Farbiare po úspešnom absolvovaní individuálnych hlavných skúšok farbiarov získavajú kvalifikáciu poľovnej upotrebiteľnosti na dohľadávanie všetkých druhov raticovej zveri.
Poľovnú upotrebiteľnosť na lov škodlivej zveri môžu získať jazvečíky a teriéry, ktoré úspešne absolvujú skúšky v brlohovaní.


 

Význam poľovne upotrebiteľných psov

 

 

 

Využívanie poľovne upotrebiteľných psov pri výkone práva poľovníctva je neoddiskutovateľná a logická povinnosť užívateľa každého revíru, vyplývajúca zo zákona o poľovníctve a príslušných nariadení orgánov štátnej správy riadiacich poľovníctvo. Poľovné psy svojou prácou zachránia ročne nájdením a dohľadaním ulovenej a postrieľanej zveri niekoľko desiatok ton zveriny.

 

 

Poľovne upotrebiteľný pes - je pes poľovného plemena, ktorý úspešne na skúškach preukázal výkon a vlastnosti potrebné na použitie v poľovníctve. Za poľovne upotrebiteľného psa môže byť uznaný len čistokrvný pes niektorého poľovného plemena uznaného v FCI zapísaní v plemennej knihe (Staviarska, 2011).

 

 

 

 

Skúšky pre získanie poľovnej upotrebiteľnosti psov

 

 

 

Zákon o poľovníctve a predpisy vydané na jeho realizáciu kladú užívateľom poľovných revírov používať pri výkone práva poľovníctva poľovne upotrebiteľných psov. Poľovná upotrebiteľnosť sa preukazuje účasťou na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti psov. Ak chovateľské kluby uznajú za potrebné, môžu vypísať špeciálne skúšky chovnej spôsobilosti, ktorými však nezíska pes poľovnú upotrebiteľnosť, alebo môžu niektoré zo skúšok určiť ako povinné pre zaradenie jedincov do chovu a tak prispieť k zachovaniu genetickej výbavy prenášania pracovných vlastností. Najvyšší stupeň výcviku sa zisťuje na vrcholových podujatiach - memoriáloch. Na jednotlivých druhoch skúšok sa môžu zúčastniť psy príslušných poľovných plemien, ktorým  je umožnené ten-ktorý druh skúšok absolvovať (Kynologické predpisy SPZ, 2003).

 

 

Podľa skúšobného poriadku pre skúšky stavačov, pre skúšky malých plemien, farbiarov, duričov a skúšobného poriadku pre skúšky v brlohárení, Slovenský poľovnícky zväz organizuje tieto druhy skúšok pre psy poľovných plemien:

 

 

a) Skúšky vlôh stavačov (SVS)

 

b) Jesenné skúšky stavačov (JSS)

 

c) Lesné skúšky stavačov (LSS)

 

d) Farbiarske skúšky stavačov (FSS)

 

e) Všestranné skúšky stavačov (VSS)

 

f) Špeciálne skúšky z vodnej práce (VP)

 

g) Field Trials (FT)

 

h) Skúšky vlôh malých plemien (SVMP)

 

i) Jesenné skúšky malých plemien (JSMP)

 

j) Lesné skúšky malých plemien (LSMP)

 

k) Farbiarske skúšky malých plemien (FSMP)

 

l) Všestranné skúšky malých plemien (VSMP)

 

m) Skúšky retrívrov z prinášania malej zveri (SRPMP)

 

n) Predbežné skúšky farbiarov (PF)

 

o) Individuálne hlavné skúšky farbiarov (IHF)

 

p) Skúšky duričov (SD)

 

r) Farbiarske skúšky duričov (FD)

 

s) Skúšky odvahy (SO)  

 

t) Skúšky v brlohárení (BL)

 

 

Na všetkých druhoch skúšok, okrem skúšok vlôh, skúšok odvahy a Field Trials, môžu získať psy poľovnú upotrebiteľnosť pre dohľadanie jednotlivých druhov zveri (Kynologické predpisy SPZ, 2003).

 

 

 

Skúšky vlôh stavačov – SVS

 

 

Skúšky vlôh sú potrebné z chovateľského hľadiska, keďže pes na nich najlepšie ukáže vrodené vlastnosti, ktoré nie sú ešte veľmi ovplyvnené výcvikom. Vhodné sú aj z hľadiska kontroly dedičnosti. Je preto žiaduce, aby sa na nich zúčastňovalo čo najviac jedincov. Skúšky vlôh nie sú skúškami poľovnej upotrebiteľnosti.  Na týchto skúškach sa môžu zúčastniť všetký stavače bez zreteľa na vek a predtým absolvované skúšky.

 

 

Skúšajú sa tieto disciplíny:  vrodená chuť do práce, hľadanie, vystavovanie, postupovanie, čuch, pokojnosť pred pernatou zverou, pokojnosť pred srstnatou zverou, pokojnosť po výstrele,  záujem o stopu zveri, vodenie na remeni a poslušnosť (Kynologické predpisy SPZ, 2003).

 

 

 

Jesenné skúšky stavačov – JSS

 

 

Jesenné skúšky sú skúškami, ktorých absolvovanie kvalifikuje psa ako poľovne upotrebiteľného pre hľadanie, dohľadávanie a prinášanie malej zveri. Na JSS sa môžu zúčastniť stavače všetkých plemien bez zreteľa na vek a predtým absolvované skúšky.

 

 

V rámci JSS sa skúšajú predmety: spoločná poľovačka, hľadanie, vystavovanie, postupovanie, čuch, pokojnosť pred pernatou zverou, pokojnosť pred srstnatou zverou, pokojnosť po výstrele, dohľadávanie zastrelenej pernatej a srstnatej zveri, prinášanie vlečenej pernatej a srstnatej zveri na diaľku v poli, prinášanie pernatej zveri, prinášanie srstnatej zveri, vodenie na remeni, prinášanie kačice hlbokej vody a poslušnosť (Kynologické predpisy SPZ, 2003).

 

 

 

Lesné skúšky stavačov – LSS

 

 

Absolvovaním lesných skúšok získava pes poľovnú upotrebiteľnosť pre dohľadávanie srnčej zveri. Na LSS sa môžu zúčastniť stavače všetkých plemien bez zreteľa na vek a predtým absolvované skúšky.

 

 

V rámci LSS sa skúšajú predmety: prinášanie líšky cez prekážku, posliedka, práca na pofarbenej stope srnčej zveri (vodič, oznamovač, hlásič, hlasitý oznamovač), prinášanie vlečenej líšky na diaľku v lese, prinášanie vlečeného zajaca na diaľku v lese, vyháňanie zveri z húštin, sliedenie, chuť do práce s líškou, správanie sa na stanovišti, vodenie na remeni, poslušnosť, čuch, pokojnosť pred pernatou zverou, pokojnosť pred srstnatou zverou, pokojnosť po výstrele, dohľadávanie zastrelenej pernatej a srstnatej zveri, prinášanie pernatej, srstnatej a dravej zveri (Kynologické predpisy SPZ, 2003).

 

 

 

Farbiarske skúšky stavačov – FSS

 

 

Farbiarske skúšky sa usporadúvajú v poľných poľovných revíroch, kde pre nedostatok lesného porastu nie je možné usporiadať lesné skúšky, ale so zreteľom na výskyt a lov srnčej zveri v týchto revíroch vzniká potreba, aby psy preukázali poľovnú upotrebiteľnosť pre lov a dohľadávanie srnčej zveri. Na FSS sa môžu zúčastniť stavače všetkých plemien bez zreteľa na vek a predtým absolvované skúšky.

 

 

V rámci FSS sa skúšajú predmety: poslušnosť, vodenie na remeni, posliedka, práca na nepofarbenej stope srnčej zveri (Kynologické predpisy SPZ, 2003).

 

 

 

Všestranné skúšky stavačov – VSS

 

 

Na všestranných skúškach sa musí preukázať vyšší stupeň použiteľnosti psa v poľovníckej praxi. Stavače tu dokazujú, že sú skupinou plemien psov použiteľnou pre všestrannú prácu na povrchu. Absolvovaním všestranných skúšok získavajú stavače poľovnú upotrebiteľnosť na dohľadávanie malej pernatej a srstnatej zveri a srnčej zveri. Podmienkou pre účasť na všestranných skúškach je úspešné absolvovanie JSS alebo LSS. Vodič, ktorého pes úspešne absolvoval VSS môže požiadať o zápis do Knihy všestranných psov (U). Z praktického hľadiska by bolo vhodné, aby všestranné skúšky absolvovalo čo najviac psov.

 

 

V  rámci VSS sa skúšajú predmety: v lese: prinášanie líšky cez prekážku, posliedka, práca na pofarbenej stope srnčej zveri (vodič, oznamovač, hlásič, hlasitý oznamovač), prinášanie vlečenej líšky na diaľku v lese, prinášanie vlečeného zajaca na diaľku v lese, vyháňanie zveri z húštin, sliedenie, chuť do práce s líškou, správanie sa na stanovišti, vodenie na remeni a poslušnosť. Vo vode:naháňanie v tŕstí, dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí, ochota pracovať v hlbokej vode, prinášanie kačice z hlbokej vody a poslušnosť. Na poli: spoločná poľovačka, hľadanie, vystavovanie, postupovanie, čuch, pokojnosť pred pernatou zverou, pokojnosť pred srstnatou zverou, pokojnosť po výstrele, dohľadávanie zastrelenej pernatej a srstnatej zveri, prinášanie vlečenej pernatej zveri na diaľku v poli a poslušnosť. Pre prinášanie: prinášanie pernatej zveri, prinášanie srstnatej zveri a prinášanie dravej zveri (Kynologické predpisy SPZ, 2003).

 

 

 

 

Špeciálne skúšky z vodnej práce – VP

 

 

Sú vhodné pre psy z oblastí s vodnými plochami, kde sa na spoločných poľovačkách loví vodná zver, najmä na zníženie vysokých strát postrieľanej vodnej zveri. Absolvovaním špeciálnych skúšok z vodnej práce získajú psy kvalifikáciu na dohľadávanie vodnej pernatej zveri.

 

 

V rámci VP sa skúšajú predmety: naháňanie v tŕstí, dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí, ochota pracovať v hlbokej vode, prinášanie kačice z hlbokej vody, poslušnosť, stopa zveri vo vode, správanie sa na stanovišti a prinášanie pernatej zveri (Kynologické predpisy SPZ, 2003).

 

 

 

 

Field Trial – FT

 

 

Plemená anglických stavačov sa vyznačujú typickou prácou na poli – ďalekým systematickým hľadaním, vystavovaním zveri a tzv. priznávaním. Na overenie týchto vlastnosti sa organizuje Field Trial (poľné skúšky), na ktorom sa skúšajú psy vo dvojiciach. Práca psov sa skúša a hodnotí podľa medzinárodného skúšobného poriadku pre veľké poľné hľadanie anglických stavačov. Prípustná je aj účasť ostatných plemien stavačov. Absolvovaním FT však pes nezískava poľovnú upotrebiteľnosť (Kynologické predpisy SPZ, 2003).

 

 

 

Skúšky vlôh malých plemien – SVMP

 

 

Odhaľujú vrodené vlohy psa, ako čuch, povahu a či je vhodný na ďalší náročnejší výcvik. Nepatria do skúšok poľovnej upotrebiteľnosti.

 

 

Na skúškach sú nasledovné disciplíny : čuch, hlasitosť, odvaha, poslušnosť, správanie sa po výstrele, vodenie na remeni, sliedenie, stopa živej zveri, stopa vodiča.

 

 

Poznámka: U plemien retríverov a bulteriérov sa hlasitosť nehodnotí (Kynologické predpisy SPZ, 2003).

 

 

 

Jesenné skúšky malých plemien – JSMP

 

 

Kvalifikujú psa na dohľadávanie a prinášanie malej srstnatej a pernatej zveri. Pes sa po zložení skúšky stáva poľovne upotrebiteľným.

 

 

Na skúškach sú nasledovné disciplíny: čuch, hlasitosť, odvaha, poslušnosť, správanie sa po výstrele, vodenie na remeni, sliedenie, stopa živej zveri, stopa vodiča, dohľadávanie a prinášanie pohodenej pernatej zveri, prinášanie srstnatej zveri na diaľku na poli, prinášanie kačice z hlbokej vody.

 

 

Poznámka: U plemien retríverov a bulteriérov sa hlasitosť nehodnotí (Kynologické predpisy SPZ, 2003).

 

 

 

 

Lesné skúšky malých plemien – LSMP

 

 

Skúšky špecializované na dohľadanie srnčej zveri, ktorými pes získava poľovnú upotrebiteľnosť.

 

 

Na skúškach sú nasledovné disciplíny: čuch, hlasitosť, odvaha, poslušnosť, správanie sa po výstrele, vodenie na remeni, sliedenie, posliedka, práca na pofarbenej stope 1 - 4 hodiny starej, odloženie.

 

 

Poznámka: U plemien retríverov a bulteriérov sa hlasitosť nehodnotí (Kynologické predpisy SPZ, 2003).

 

 

 

Farbiarske skúšky malých plemien – FSMP

 

 

Organizujú sa najmä v poľovníckych revíroch, kde je nedostatok lesného porastu a nemôžu sa usporiadať lesné skúšky. Po ich absolvovaní získava pes poľovnú upotrebiteľnosť na dohľadávanie srnčej zveri.

 

 

Na skúškach sú nasledovné disciplíny: hlasitosť, poslušnosť, vodenie na remeni, sliedenie, správanie sa po výstrele, práca na pofarbenej stope najmenej 12 hodín starej, odloženie (Kynologické predpisy SPZ, 2003).

 

 

 

Všestranné skúšky malých plemien – VSMP

 

 

Sú najvyšším typom skúšok, na ktorých sa pes môže zúčastniť len po absolvovaní JSMP a LSMP. Vodič po úspešnom absolvovaní skúšok môže požiadať o zaradenie do Knihy všestranných psov („U“). Kvalifikujú psa na dohľadávanie malej a srnčej zveri. Sú skúškami poľovnej upotrebiteľnosti.

 

 

Na skúškach sú nasledovné disciplíny : čuch, hlasitosť, odvaha, poslušnosť, správanie sa po výstrele, vodenie na remeni, sliedenie, posliedka, práca na pofarbenej stope 1 - 4 hodiny starej, odloženie, stopa živej zveri, dohľadávanie pohodenej pernatej zveri, prinášanie srstnatej zveri na diaľku na poli, naháňanie v tŕstí, prinášanie kačice z hlbokej vody.

 

 

Poznámka: U plemien retríverov a bulteriérov sa hlasitosť nehodnotí (Kynologické predpisy SPZ, 2003).

 

 

 

Skúšky retrívrov z prinášania malej zveri – SRPMP

 

 

Zmyslom a úlohou týchto skúšok je posúdiť retrievera vzhľadom k jeho prirodzeným vlastnostiam, pracovnému využitiu pre výkon poľovníckeho práva, jeho ovládateľnosti a k posúdeniu všeobecných vlôh, ako základnej podmienky pre uchovanie genetického potenciálu plemien retrieverov.

 

     

Na skúškach sa posudzujú disciplíny: poslušnosť, práca v poli, práca v lese, práca vo vode, aport, ovládateľnosť psa a radosť s práce pri hľadaní zveri (Zdroj uvedený v prehľade literatúry pod písmenom E).

 

 

 

Predbežné skúšky farbiarov – PF

 

 

Sú skúškami, pri ktorých sa overujú vrodené vlohy farbiarov a schopnosť dohľadať postrieľanú alebo uhynutú raticovú zver. Na predbežných skúškach sa môžu zúčastniť psy i suky všetkých plemien farbiarov, slovenské kopovy, jazvečíkovité duriče a štajerské duriče, ktoré dosiahnu v deň skúšok aspoň 12 mesiacov veku. Absolvovanie PF kvalifikuje psa ako poľovne upotrebiteľného na dohľadávanie jelenej, danielej a muflonej zveri.

 

 

Na skúškach sa hodnotí: vodenie psa, odloženie psa, práca na umelej stope, dohľadávanie zveri, správanie sa pri zastrelenej zveri a chuť do práce (Kynologické predpisy SPZ, 2003).

 

 

 

Individuálne hlavné skúšky farbiarov – IHF

 

 

Sú najvyšším typom skúšok pre plemená farbiarov. Podmienkou pre účasť je absolvovanie predbežných skúšok farbiarov aspoň v II. cene. Absolvovaním získava farbiar kvalifikáciu na dohľadávanie všetkých druhov raticovej zveri. IHF  však možno robiť len na náhodne postrieľanej jelenej, danielej a muflonej zveri, na dohľadanie ktorej treba použiť psa.

 

 

Na skúškach sa hodnotí: dohľadávanie na remeni, durenie, hlasite stavanie, hlásenie zastrelenej zveri, oznamovanie zastrelenej zveri, správanie sa pri zastrelenej zveri a chuť do práce (Kynologické predpisy SPZ, 2003).

 

 

 

Skúšky duričov – SD

 

 

Sú prípustné pre plemená duričov, teriérov, sliedičov a jazvečíky, ktoré v deň konania skúšok dosiahli vek 12 mesiacov a nepresahujú výšku v kohútiku 50 cm. Preskúšavajú sa na nich jednak vlohy a jednak stupeň výcviku a zapracovanosti psa na  stope diviačej zveri.

 

 

Na skúškach sa hodnotí: čuch, hľadanie, durenie, hlasitosť na stope, dohľadávanie diviaka po prirodzenej alebo umelo založenej stope, odvaha, poslušnosť, správanie sa po výstrele, správanie sa na stanovišti,  správanie sa pri zastrelenej zveri, vytrvalosť, orientácia, vodenie a odloženie psa (Kynologické predpisy SPZ, 2003).

 

 

 

 

Farbiarske skúšky duričov – FD

 

 

Môžu ich absolvovať všetky plemená duričov, teriérov, sliedičov, jazvečíky a farbiare bez obmedzenia veku a výšky psa v kohútiku. Zisťuje sa na nich schopnosť psa dohľadať poranenú diviačiu zver.

 

 

Na skúškach sa hodnotí: vodenie psa, odloženie psa, dohľadávanie diviaka po prirodzenej alebo umelo založenej nepofarbenej stope, správanie sa pri zastrelenej zveri a poslušnosť (Kynologické predpisy SPZ, 2003).

 

 

 

 

Skúšky v brlohárení – BL

 

 

Účelom skúšok je posúdiť vrodené vlohy a pripravenosť brlohárov pre prácu v prirodzených brlohoch za účelom tlmenia besnoty líšok. Skúšobný poriadok je zostavený tak, aby umožňoval objektívne posúdiť schopnosti brlohárov pri práci so dravou zverou a súčasne aby v maximálnej miere zabezpečoval šetrné zaobchádzanie s ňou. Pri skúškach brlohárov sa môže používať len jeden druh dravej zveri, a to líška. Skúšky v brlohárení môžu usporadúvať len organizácie SPZ. Na skúškach sa môžu zúčastniť jedince staršie ako 12 mesiacov. Pes sa môže na skúškach zúčastniť najviac tri razy, pričom na každých skúškach môže štartovať dva razy, vždy však na inú líšku. Skúšanie jedného psa trvá 10 minút, ak pes uchopením alebo vyhnaním líšky z brloha neukončil prácu skôr. Psa možno odvolať zo skúšok len vtedy, ak rozhodca i vodič usúdia, že je vážne poranený alebo ohrozený.

 

 

Na skúškach sa hodnotí: odvaha, vytrvalosť a hlasitosť (Kynologické predpisy SPZ, 2003).

 

 

 

 

 

Memoriály

 

 

Na Slovensku sa organizujú memoriály ako vrcholové súťaže poľovných psov, medzi najznámejšie z nich patrí:

 

 

Memoriál Josefa Kadleca od roku 1946 pre stavače, ako Všestranné skúšky stavačov s udeľovaním titulov „Všestranný víťaz SR“ a CACT.

 

 

Memoriál Františka Sigeta od roku 1988 pre duriče, celoštátne Duričské skúšky pre plemená duričov, teriérov, jazvečíkov a sliedičov (Ciberej et al., 2010).

 

 

Memoriál Andreja Renču od roku 1990 pre Slovenské kopovy, ako vrcholové Duričské skúšky Slovenských kopovov a od roku 1999 s medzinárodnou účasťou a udeľovaním titulu CACIT.

 

 

Do roku 1992 sa SPZ podieľal aj na organizovaní Memoriálu Karla Podhajského, ktorý sa od roku 1993 organizuje len ako vrcholová medzinárodná súťaž stavačov Českej republiky. Adekvátnou súťažou od roku 1994 na Slovensku je Medzinárodná súťaž stavačov o Pohár Kolomana Slimáka. Od roku 1997 nadväzuje na túto súťaž Memoriál Kolomana Slimáka, ako vrcholové medzinárodné skúšky stavačov s udeľovaním titulu CACIT (Uhrik, 2011).

 

 

Memoriál Fridricha Konráda od roku 1985 pre farbiare, ako medzinárodné skúšky farbiarov za účasti členov Medzinárodného zväzu farbiarov (Ciberej et a.l, 2010).

 

 

Memoriál Alexandra Mészárosa od roku 1997, cieľom je porovnanie chovu a výcviku Maďarských stavačov zo SR s Maďarskými stavačmi zo zahraničia.

 

 

Memoriál Bohuslava Zemku od roku 1998, ako medzinárodné Všestranné skúšky hrubosrstých stavačov (Uhrik, 2011).

 

 

Memoriál Ing. Františka Semana od roku 1997, ako Skúšky v brlohovaní, pre teriérov zapísaných v SPKP ktorých majiteľ je členom KCHTaF (Zdroj uvedený v prehľade literatúry pod písmenom F).

 

 

Memoriál Štefana Krasňanského od roku 2006, ako medzinárodné Všestranné skúšky, pre stavačov (Zdroj uvedený v prehľade literatúry pod písmenom G).

 

 

Memoriál Františka Vysloužila, organizovaný ako Klubové skúšky jazvečíkov v Brlhovaní (KCHJ, 2010).

 

 

 

 

 

Ďalšie druhy skúšok poľovných psov

 

 

Okrem vyššie uvedených skúšok poľovnej upotrebiteľnosti a memoriálov sa pre rôzne poľovné plemená psov organizujú i rozličné klubové skúšky a vrcholové podujatia národného alebo medzinárodného charakteru. Môžu sa konať na úrovni niektorých z uvedených skúšok alebo podľa vlastného skúšobného poriadku. Podmienky pre účasť na vrcholových akciách určujú propozície alebo osobitné štatúty. Na skúškach národného alebo medzinárodného charakteru sa okrem iných titulov môže udeľovať Čakateľstvo na šampióna práce SR – CACT. Pre udeľovanie titulu Šampión práce SR platí osobitný štatút. Na medzinárodných podujatiach konaných pod záštitou FCI sa môže udeľovať Čakateľstvo na medzinárodného šampióna práce – CACIT. Podujatia s udeľovaním CACIT musí vopred schváliť FCI. Ak národné alebo medzinárodné skúšky prebiehajú podľa skúšobného poriadku pre niektoré z uvádzaných skúšok, tak ich úspešné absolvovanie sa ráta ako zloženie príslušného druhu skúšok so všetkými právami z toho vyplývajúcimi (Kynologické predpisy SPZ, 2003).

 

           

Medzi takéto podujatia patrí napríklad:  Pohár Mariana Koriča, Pohár Športového klubu stavačov, Pohár Klubu chovateľov Slovenského hrubosrstého stavača, Skúšky z hlasitosti Jagdteriérov, Skúšky z hlasitosti a odvahy jazvečíkov, Chovné skúšky jazvečíkov, Skúšky farbiarov o cenu Hontu a Hrona, Chovné skúšky P. Lukasza, Tatranský pohár Slov. kopova, Skúšky farbiarov o Spišský pohár, Skúšky odvahy teriérov, Putovný pohár Slov. kopova a množstvo ďalších pravidelného či nepravidelného charakteru (SPZ, 2013).

 

 

 

Autor: Ing. Daniel Hrežík

 

Text prevzatý z publikácie: Zhodnotenie poľovnej kynológie na slovensku v rokoch 2006 až 2012

 

 

 


 

© 2015 Danibull. Tvorba stránek
Ing. Daniel Hrežík
Hviezdoslavov
Slovenská republika
danielhrezik@gmail.com
+421 915 311 521
Handling Hrezik Facebook Webdesign studio Praha